Politică de confidențialitate 2021-04-18T22:02:13+02:00

POLITICA DE PRELUCRARE ŞI PROTECŢIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ÎN CADRUL MONDO CARIERE S.R.L.

PREAMBUL

Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare și se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul (UE) 2016/679
al
 Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și ca GDPR (General Data Protection Regulation).

Regulamentul (UE) 679/2016, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) din acesta, se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor. 

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Mondo Cariere S.R.L. respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor care privesc în mod direct sau indirect datele cu caracter personal și care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

TERMENI

 • Date cu caracter personal – înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Categorii speciale de date cu caracter personal – date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau filosofice sau mapartenența sindicală și prelucrarea datelor genetice, date biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
 • Operator de date (Controller)- persoană fizică sau mjuridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau în comun cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Persoana vizată – orice persoană vie care face obiectul datelor cu caracter personal deținute de Mondo Cariere S.R.L..
 • Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni care vizează date personale sau seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu sunt realizate prin mijloace automate, cum ar  fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, recuperarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție prin alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.
 • Consimţământul persoanei vizate – înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
 • Parte terţă – înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, ,operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Activităţile de prelucrare a datelor cu caracter pe care le desfăşoară Mondo Cariere S.R.L. au  următoarele scopuri:

1.     Furnizarea serviciilor de:

a.     formare profesională,

b.     informare, orientare şi consiliere profesională

c.      consultanţă antreprenorială

d.     plasare în muncă.

2.     Implementarea proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile;

3.     Îndeplinirea obligaţiilor care îi revin în calitate de furnizor
autorizat de programe de formare profesională continuă

4.     Îndeplinirea obligaţiilor care îi revin în calitate de furnizor
acreditat de servicii de ocupare.

CATEGORII DE DATE PRELUCRATE DE MONDO CARIERE S.R.L.

Mondo Cariere S.R.L. prelucrează numai datele personale necesare în scopurile menționate și solicită persoanelor vizate comunicarea datelor cu caracter
personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale  supuse prelucrărilor (clasice sau digitale) la Mondo Cariere S.R.L. sunt următoarele: Pentru

informaţii despre serviciile furnizate către persoane fizice:

       nume, prenume,

       detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/ reședință,

       vârsta,

       statutul ocupaţional (fără loc de muncă, angajat, antreprenor etc.).

 

Pentru furnizarea serviciilor către persoane fizice:

       date de identificare (nume şi prenume, data nașterii, CNP, cetățenie, serie şi număr act de identitate, precum şi data emiterii şi expirării acestuia, poza
din buletin, adresa de domiciliu, stare civilă, număr de telefon, e-mail, semnătura, sex, locul nașterii),

      date de calificare profesională (informaţii privind studiile, calificări m,profesionale, publicații),

       date privind statutul ocupational şi istoricul profesional,

       date privind starea de sănătate,

       date despre membrii familiei,

       date financiare (număr cont bancar),

       poze şi videoclipuri făcute în cadrul  activităţilor la care participă persoana vizată.

Pentru furnizarea serviciilor către persoane juridice:

       date de identificare (denumire, cod unic de inregistrare, numar ONRC, data infiintarii, reprezentant legal)

       date de contact (adresa sediu şi puncte de lucru, telefon, e-mail, website etc.)

       date privind obiectul de activitate,

       date privind resursele umane: structura organizatorică, numărul de angajaţi actuali şi previzionaţi, ocupaţii, calificări, locuri de muncă vacante

       date privind resursele materiale şi financiare disponibile sau necesare

       date financiare (cont bancar).


Pentru accesarea site-ului web mondo-cariere.ro:

       adresa IP, ora vizitei, tipul de browser folosit, website-ul sursă dacă a fost accesat un link cu trimitere pe site-ul nostru Mondo Cariere S.R.L. îşi rezervă dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în calitate de beneficiar de fonduri nerambursabile, furnizor autorizat de servicii de formare profesională continuă şi furnizor acreditat de servicii de ocupare a forţei de muncă, strict în conformitate cu prevederile legale.

SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Mondo Cariere S.R.L. colectează date personale direct de la persoanele vizate sau de la terți (cum ar fi alte entități care se adresează societăţii ori alte
persoane vizate) sau din documente publice.

CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale sunt destinate utilizării de către Mondo Cariere S.R.L. şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • persoanelor vizate/ reprezentanţii legali
  ai persoanelor vizate
 • angajaţi
 • parteneri contractuali
 • instituții/autorități publice locale şi centrale:
  Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă,  Secretariatul Tehnic al Comisiei de
  Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională, Autoritatea Naţională
  pentru Calificări, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul
  Educaţiei, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene
 • instanțelor de judecată în vederea
  formulării de acțiuni și reprezentării în instanță
 • auditori interni, externi şi internaţionali
 • organe de cercetare penală.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Datele personale sunt stocate pe perioada necesară pentru scopurile menţionate mai sus, în conformitate cu prevederile legislaţiei
naţionale şi europene în domeniu, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 • îndeplinirea unei obligaţii legale;
 • încheierea şi executarea contractelor;
 • consimțământul persoanelor vizate

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor) persoană vizată are următoarele drepturi:

       dreptul de acces;

       dreptul la opoziție;

       dreptul la restricționarea prelucrării;

       dreptul la portabilitatea datelor;

       dreptul la ștergerea datelor.

FORMULARE DESCĂRCABILE:

RESPONSABIL CU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nume şi prenume: Adochiței Adrian – Daniel

Funcţie: consultant în management

Adresa de e-mail: dpo@mondo-cariere.ro
Telefon: +4 0784 092 508
Adresă sediu:
Mondo Cariere S.R.L.
Strada Nicolae Bălcescu nr. 2, etaj 2, Municipiul Petroşani, Judeţul Hunedoara


Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal