Finanţare nerambursabilă pentru microîntreprinderile din Vest

/, Fonduri Europene, Fonduri nerambursabile, Noutăți/Finanţare nerambursabilă pentru microîntreprinderile din Vest
Fonduri nerambursabile Mondo Cariere
Bani europeni pentru microîntreprinderi

Prima oportuntate de a accesa o finantare nerambursabilă pentru microîntreprinderile din Vest (Judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara) din cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 are forma unui ajutor de minimis cu o valoare între 30.000 şi 200.000 Euro.

Pot depune cereri de finanţare societăţile constituite în baza Legii nr. 31/1990 şi societăţile cooperative constituite în baza Legii nr. 1/2005, inclusiv SRL -D, care: se încadrează în categoria microîntreprinderilor (au un număr mediu de salariați mai mic decât 10).

Microîntreprinderi care pot solicita finanţarea nerambursabilă

 • au avut în 2022 un număr mediu de salariaţi de minim 1 şi îşi asumă menţinerea lui pe perioada de evaluare, selecție, contractare, implementare și durabilitate, respectiv 3 ani după efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare;
 • își asumă creșterea numărului mediu de locuri de muncă cu minim 1, prin crearea la finalizarea implementării proiectului a cel puțin unui loc de muncă nou, legat strict de activitatea finanțată, și menținerea acestuia pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare;
 • au sediul social şi locaţia de implementare a proiectului în mediul urban și în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest;
 • au un drept legal asupra locației de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe întreaga perioadă de evaluare, selecție și contractare, pe perioada de implementare și pe perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar;
 • activează sau vor să activeze în domenii de activitate aferente producţiei;
 • nu au avut activitatea suspendată temporar oricând în anul 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022;
 • au desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv a fost înființat cel târziu la data de 31.12.2021;
 • nu au obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic;
 • nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;
 • nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal 2022;
 • au înregistrat profit din exploatare în anul fiscal 2022.

Domenii de activitate eligibile pentru finantare nerambursabilă pentru microîntreprinderile din Vest

Nu toate microîntreprinderile care activează sau vor să activeze în domenii de activitate aferente producţiei pot depune proiecte! Activităţile economice sunt structurate în CAEN în secţiuni, diviziuni, grupe şi clase. Orice întreprindere românească are obligativitatea de-a avea un singur cod CAEN principal care să reflecte domeniul de activitate. O întreprndere poate avea oricâte coduri CAEN secundare. Veţi regăsi aceste coduri CAEN din 4 cifre în actul constitutiv la capitolul “„Obiectul de Activitate”. Codul CAEN principal se regăseşte şi în Certificatul de Inmatriculare al firmei sub denumirea de „Activitate principala”. Pot depune proiecte numai acele microîntreprinderi care activează sau vor să activeze în domenii de activitate ale căror coduri CAEN se regăsesc lista codurilor CAEN eligibile anexată la Ghidul solicitantului de finanţare elaborat de ADR Vest.

ATENŢIE! Codul CAEN eligibil vizat de investiție trebuie să fie autorizat la momentul depunerii cererii de finanţare la locaţia de implementare a proiectului

SAU

 • codul CAEN eligibil vizat de investiție este autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente fie la terți, iar microîntreprinderea își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locația de implementare a proiectului, în situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune
  înființarea unui punct de lucru nou;
 • codul CAEN eligibil vizat de investiție este înscris în actul constitutiv al societății şi microîntreprinderea își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului dacă microîntreprinderea nu a mai derulat activitate pe codul CAEN pentru care solicită finanțare și nu îl are autorizat la locația de implementare a proiectului sau la alte sedii conform certificatului constatator.

Valoare finanţare nerambursabilă pentru microîntreprinderile din Vest

Este obligatoriu să solicitaţi minimum 30.000 Euro finanţare nerambursabilă. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile depinde de veniturile realizate în anul 2022 din codul CAEN pentru care aceasta solicită finanţare:

 • dacă microîntreprinderea a înregistrat venituri din activități desfășurate pe codul CAEN eligibil pentru care solicită finanțare în procent de minim 30 % din cifra de afaceri înregistrată în anul 2022, atunci valoarea maximă a finanţării nerambursabile poate fi 200.000 Euro;
 • dacă microîntreprinderea a obținut venituri din activități desfășurate pe codul CAEN eligibil pentru care solicită finanțare mai mici de 30 % din cifra de afaceri sau nu a înregistrat venituri din activități desfășurate pe codul
  CAEN eligibil pentru care solicită finanțare, atunci atunci valoarea maximă a finanţării nerambursabile poate fi 60.000 Euro.

Pentru a demonstra ponderea veniturilor realizate din activităţi desfăşurate pe codul CAEN eligibil pentru care se solicită finanţare microîntreprinderea va depune un Raport de expertiză contabilă.

Contribuţia proprie a microîntreprinderii

Microîntreprinderea trebuie să aibă capacitatea financiară de a asigura:

a) contribuția proprie din valoarea totală eligibilă a investiției;

b) finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dacă acestea există;

c) resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile.

Contribuţia proprie ca procent din valoarea totală eligibilă a investiţiei reprezintă:

 • 24% pentru microîntreprinderile din Județul Timiș
 • 17% pentru microîntreprinderile din Județul Arad
 • 10% pentru microîntreprinderile din Județele Hunedoara și Caraș-Severin

ATENŢIE! Mcroîntreprinderea trebuie să ataşeze cererii de finanţare documentele prin care face dovada ca are capacitatea financiară de a acoperi cel puțin contribuția proprie totală a solicitantului de finanțare: contribuția la valoarea eligibilă și valoarea neeligibilă a proiectului, mai puțin TVA aferentă proiectului.

Activităţi pentru care se poate solicita finanţarea nerambursabilă

 • Construirea/modernizarea/extinderea spațiilor de producție, de tip construcție industrială, inclusiv asigurarea utilităților generale aferente, respectiv alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI;
 • Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică;
 • Achiziționarea de instalații/echipamente în scopul obținerii unei economii de energie, în procent de minim 5% din VTE a proiectului,
 • Investiții în active necorporale, inclusiv elemente care conduc la digitalizarea microîntreprinderii, eligibile în limita a maxim 15% din VTE a proiectului;
 • Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare eligibile în limita a maxim 15% din VTE a proiectului;
 • Activități din domeniul economiei circulare eligibile în limita a maxim 5% din VTE a proiectului.

Se recomandă ca:

 • proiectul să propună achiziții verzi pentru minim 30% din investiția în echipamente și dotări,
 • minim 20% din materialele de construcții utilizate la lucrările de execuție să fie certificate Eco Label.

Primul apel de proiecte destinat microîntreprinderilor din cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 are o alocare financiară de 20.000.000 Euro.

Ghidul solicitantului de finanţare si anexele sale au fost în consultare publică în perioada 29.12.2022 – 29.01.2023.

Conform calendarului publicat de ADR Vest data estimată pentru publicarea formei finale a Ghidului solicitantului de finanțare este Aprilie 2023. Totuşi, ADR Vest ia în calcul posibilitatea decalării termenelor estimate în cadrul calendarului cu aproximativ 2 luni.

Noutățile despre finanțările disponibile pentru întreprinderi, calendarul apelurilor de proiecte, ghidurile de finanțare şi diverse evenimente vor fi publicate pe pagina noastra de FB şi detaliate pe site.

2023-04-05T19:01:59+02:00

Lasa un comentariu