Concurs 2021-04-16T14:55:46+02:00
Concurs Incepe o Afacere cu Dreptul Valea Jiului

REGULAMENT CONCURS

Organizatorul concursului “Începe o afacere cu dreptul!” (denumit în continuare “Concursul”) este Mondo Cariere S.R.L., cu sediul în Strada Nicolae Bălcescu nr. 2, etaj 2, Municipiul Petroşani, Judeţul Hunedoara. 

Concursul este organizat în cadrul proiectului „Alege competența!”, Cod SMIS 137397, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.  

Prezenții termeni și condiții generale stabilesc condițiile de înscriere și de participare la concursul cu participare gratuită “Începe o afacere cu dreptul!”. 

Principalele obiective ale concursului sunt următoarele:

 • dezvoltarea competențelor antreprenoriale și de leadership;
 • creșterea numărului de persoane pregătite în lansarea unei afaceri;
 • creșterea numărului de persoane care înfiinţează o firmă;

Pe termen mediu şi lung ne propunem ca prin activităţi dedicate să promovăm înfiinţarea şi dezvoltarea micilor afaceri de către persoanele fără loc de muncă ca şi oportunitate de a crea locuri de muncă şi a reduce rata şomajului în Valea Jiului. 

Concursul se va desfăşura în perioada 12.04.2021 – 31.08.2021 la sediul MONDO CARIERE S.R.L. din Strada Nicolae Bălcescu nr. 2, etaj 2, Municipiul Petroşani, Judeţul Hunedoara.

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice fără loc de muncă care au vârsta între 25 şi 64 de ani şi locuiesc într-una dintre localităţile din Valea Jiului: Petrila, Petroşani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani, indiferent de naționalitate, rasa, sex sau religie care respecta condițiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-şi valida participarea. Prin derogare, studenţii pot participa la Concurs şi dacă nu au împlinit vârsta de 25 de ani. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimtita si in afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparţine in exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament.   

 • Organizatorul aplică standarde de administrare a afacerilor și a activităților transparente, fapt care implică un comportament responsabil, legal și etic inclusiv în ceea ce priveşte respectarea confidențialității și protecția datelor cu caracter personal. 

  Luând în considerare standardele menționate mai sus organizatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent, în conformitate cu reglementările în vigoare, și implementează măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva accesului neautorizat și al abuzului. 

  Organizatorul este conştient de faptul că protecția datelor cu caracter personal este importantă atât pentru clienţii noștri, cât și pentru celelalte persoane. Din acest motiv dorim să vă informăm despre natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm, modul de gestionare al acestora, precum și modul în care ne îngrijim de protecția lor. 

  Scopul, domeniul de aplicare şi temeiul legal

  În calitatea sa de operator, MONDO CARIERE S.R.L., în ceea ce priveşte participanţii la concurs, poate colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume şi prenume, data nașterii, CNP, cetățenie, serie şi număr act de identitate, precum şi data emiterii şi expirării acestuia, poza din buletin, adresa de domiciliu, stare civilă, număr de telefon, e-mail, semnătura, sex, locul nașterii), date financiare (număr cont bancar), date despre membrii familiei, date de calificare profesională (informaţii privind studiile, calificări profesionale, publicații), date privind istoricul profesional, date privind starea de sănătate, poze şi videoclipuri făcute în cadrul  activităţilor la care participaţi.

  Toate aceste date cu caracter personal sunt colectate în concordanță cu scopurile şi temeiurile legale prezentate mai jos.

  Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii de către MONDO CARIERE S.R.L. a obligaţiilor legale ce-i revin în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile primite pentru implementarea proiectului în cadrul căruia se desfăşoară concursul.

  Temeiul pentru care colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastră personale este în primul rând consimțământul liber exprimat, acordat în urma interacțiunii dintre dumneavoastră și MONDO CARIERE S.R.L.  pentru sau în legătură cu Concursul. În acest sens enumerăm:

  • Participarea la programul de dezvoltare a abilităţilor de leadership
  • Participarea la programul de formare profesională
  • Consultanţa pentru întocmirea planului de afaceri
  • Consultanţă pentru înfiinţarea firmei.

  Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate doar în scopurile anterior menţionate. Dacă acestea vor fi prelucrate şi în alt scop decât cel pentru care au fost colectate, vă vom furniza informaţii cu privire la noile scopuri şi orice alte informaţii suplimentare relevante.

  Păstrarea, ștergerea şi distrugerea datelor cu caracter personal

  Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate şi a termenului stabilit de reglementările în vigoare referitoare la arhivarea documentelor.

  Drepturile dumneavoastră

  Vă aducem la cunoştinţă că aveți următoarele drepturi:

  • dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; 
  • dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care exista erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteți solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
  • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
  • dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, dacă v-ați retras consimțământul şi nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; dacă vă opuneți prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
  • dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dumneavoastră către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dumneavoastră şi prelucrarea este una automată;
  • dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră dacă ele privesc marketingul direct. Totodată, vă puteți opune prelucrării, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime care justifica prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.  Dumneavoastră nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.

  Prin înscriere în concurs, participantul își dă consimțământul în mod expres ca organizatorul să prelucreze datele sale cu caracter personal în scopul realizării concursului

  Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare către MONDO CARIERE*.

  *Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către dpo@mondo-cariere.ro sau printr-o cerere scrisă la secretariatul MONDO CARIERE din Strada Nicolae Bălcescu nr. 2, etaj, 2, Municipiul Petroşani, Judeţul Hunedoara. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are efect retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile menționate în formularul GDPR. În cazul  în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către MONDO CARIERE S.R.L. în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: dpo@mondo-cariere.ro

  În situația în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresaţi cu o plângere Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Participanţii vor afla despre concurs de pe webiste-ul societății Mondo Cariere SRL accesând link-ul https://www.mondo-cariere.ro/concurs și de pe pagina de Facebook a proiectului cu titlul „ALEGE COMPETENŢA!” accesând link-ul https://www.facebook.com/proiectalegecompetenta137397

Perioada de înscriere este 08.03.2021 – 16.04.2021. 

Înscrierile se fac la sediul din Strada Nicolae Bălcescu nr. 2, Municipiul Petroşani, Judeţul Hunedoara, de luni până joi, între orele 10.00 – 15.00, pe baza următoarele documente: 

 1. Actul de identitate în original + copie cu mențiunea, conform cu originalul datat și semnat;
 2. Actele de studii și de calificare în original + copie cu mențiunea, conform cu originalul datat și semnat;
 3. Certificatul de naștere în original + copie cu mențiunea, conform cu originalul datat și semnat;
 4. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în original + copie, cu mențiunea, conform cu originalul datat și semnat;
 5. Carnetul de şomer (dacă este cazul) în original + copie, cu mențiunea, conform cu originalul datat și semnat, dacă este cazul.

Pentru a intra în concurs persoanele care se înscriu trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • Să aibă domiciliul sau reşedinţa într-una dintre localităţile din Valea Jiului:  Petrila, Petroşani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani;
 • Să nu aibă loc de muncă sau să nu aibă deja o firmă în care este asociat;
 • Să aibă vârsta între 25 şi 64 de ani, sau între 18 şi 24 de ani în cazul studenţilor;

Eligibilitatea va fi verificată pe măsura înscrierii prin analiza dosarelor depuse de persoanele interesate. 

În cazul dosarelor incomplete sau neconforme solicitanții vor primi asistenţă pentru completare sau remediere şi vor avea la dispoziţie 3 zile calendaristice pentru a răspunde solicitării de clarificare. Solicitarea de clarificare va fi transmisă în scris şi prin e-mailul furnizat la înscriere, în aceeași zi. 

În cazul în care solicitanții nu răspund solicitării de clarificare și remedierea necesară nu s-a produs în maximum 3 zile calendaristice dosarul va fi eliminat din concurs  și nu va trece la etapa următoare. 

Toate persoanele validate ca eligibile vor primi un premiu constând într-un program de consiliere profesională pentru dezvoltarea abilităţilor de leadership şi se vor califica pentru etapa I a concursului.

Lista persoanelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi au fost selectate pentru etapa I a concursului va fi publicată pe site-ul MONDO CARIERE S.R.L. https://www.mondo-cariere.ro/concurs la data de 19.04.2021.

Concursul se va desfăşura în trei etape: 

ETAPA I – 19.04.2021 – 29.04.2021

ETAPA II – 10.05.2021 – 23.07.2021

ETAPA III – 16.08.2021 – 31.08.2021

Perioada de desfăşurare: 19.04.2021 – 29.04.2021

Persoanele calificate în această etapă vor participa la un program de consiliere profesională pentru dezvoltarea abilităţilor de leadership. 

Selecţia participanţilor care vor trece în etapa următoare se va face pe baza planului de dezvoltare a abilităţilor de leadership realizat de fiecare participant cu asistenţa consilierului de orientare profesională. 

Selecţia va fi realizată în perioada 04.05.2021 – 05.05.2021 de către o comisie formată din 3 persoane numită de către organizator.  

Lista persoanelor calificate pentru etapa a II a concursului va fi publicată pe site-ul MONDO CARIERE S.R.L. https://mondo-cariere.ro/concurs, la data de 05.05.2021, ora 16.00.

Rezultatele pot fi contestate în termen de 48 de ore de la publicarea lor prin transmiterea unei contestații scrise, pe e-mail, la adresa office@mondo-cariere.ro.

Rezultatul contestației va fi adus la cunoștința contestatarilor în termen de 1 zi lucrătoare de la primirea contestației,  prin e-mail furnizat la înscriere, și în aceeași zi se vor publica rezultatele finale, pe site-ul societății MONDO CARIERE, la adresa: https://mondo-cariere.ro/concurs, precum și prin transmiterea pe e-mailul furnizat la înscriere în concurs.

ETAPA II

Perioada de desfăşurare:10.05.2021 – 23.07.2021

Persoanele calificate în această etapă vor beneficia de un pachet de servicii constând în:

 • Formare profesională pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale;
 • Consultanţă pentru elaborarea unui plan de afaceri fezabil.

BONUS

 • 1 tabletă la începerea programului de formare profesională
 • 200 lei la absolvirea programului de formare profesională

Selecţia participanţilor care vor trece în etapa următoare se va face pe baza planului de afaceri elaborat de fiecare dintre participanţi. 

Evaluarea planurilor de afaceri va fi realizată în perioada 26.07.2021 – 30.07.2021 de către o comisie formată din 3 persoane: 1 expert al MONDO CARIERE S.R.L. şi 2 reprezentanţi ai mediului de afaceri local. 

Criteriile de evaluare sunt prevăzute în Anexa 1 – Grila de evaluare tehnică şi includ aspecte referitoare la: 

 • Domeniul de activitate vizat – producţie, servicii, comerţ
 • Prezentarea afacerii 
 • Experiența și pregătirea aplicantului în domeniul de activitate vizat
 • Creare locuri de muncă
 • Investiția în echipamente
 • Calitatea analizei pieței de desfacere și a concurenței
 • Calitatea strategiei de marketing
 • Promovarea dezvoltării durabile și a egalității de șanse
 • Tehnologia informației și comunicațiilor

Persoanele ale căror planuri de afaceri sunt punctate cu minim 80 de puncte se califică pentru etapa a-III-a a concursului. 

Lista persoanelor calificate pentru etapa a III-a va fi publicată pe site-ul MONDO CARIERE S.R.L. la data de 02.08.2021.

Rezultatele pot fi contestate în termen de 48 de ore de la publicarea lor prin transmiterea unei contestații scrise, pe e-mail, la adresa office@mondo-cariere.ro.

Rezultatul contestației va fi adus la cunoștința contestatarilor în termen de 1 zi lucrătoare de la primirea contestației,  prin e-mailul furnizat la înscriere, și în aceeași zi se vor publica rezultatele finale, pe site-ul societății MONDO CARIERE, la adresa: https://mondo-cariere.ro/concurs, precum și prin transmiterea pe e-mailul furnizat la înscriere în concurs.

Perioada de desfăşurare: 16.08.2021 – 31.08.2021

Persoanele calificate în această etapă vor primi consultanţă pentru a înfiinţa o firmă şi a-şi pune în practică ideea de afaceri pentru care au întocmit planul de afaceri.

14 persoane care vor înfiinţa firma până la data de 15.09.2021 vor primi câte un premiu în valoare de 1.000 lei.

Premiile se vor acorda la sediul organizatorului, pe baza documentaţiei care demonstrează înregistrarea firmei la Registrul Comerţului Hunedoara. 

BONUS

Persoanele care au înfiinţat firme vor primi GRATUIT timp de 6 luni un pachet de servicii constând în:

 • Asistenţă pentru a asigura funcţionarea şi dezvoltarea afacerii
 • Consultanţă pentru identificarea unor finanţări nerambursabile şi pregătirea documentaţiei

Anunțarea rezultatelor

Anunțarea rezultatelor concursului se va face la data de 20.09.2021 prin publicarea pe site-ul societății MONDO CARIERE, la adresa: https://mondo-cariere.ro/concurs, precum și prin transmiterea pe e-mailul furnizat la înscriere în concurs.

Contestații:

Rezultatele pot fi contestate în termen de 48 de ore de la publicarea lor prin transmiterea unei contestații scrise, pe e-mail.

Rezultatul contestației va fi adus la cunoștința contestatarilor în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea contestației,  prin e-mail, pe adresa: office@mondo-cariere.ro

 • 28 de premii constând într-un program de consiliere profesională pentru dezvoltarea abilităţilor de leadership, oferite persoanelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite la Secțiunea 6. ÎNSCRIEREA LA CONCURS.
 • 14 premii constând într-un pachet de servicii compus din:

           – Formare profesională pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale;

           – Consultanţă pentru elaborarea unui plan de afaceri fezabil.
Aceste premii vor fi acordate persoanelor care au parcurs etapa I și au fost selectate pentru participare la etapa II.

 • 14 premii în valoare de 1.000 lei vor fi acordate persoanelor care au parcurs cu succes toate cele 3 etape și fac dovada înființării firmei, conform condițiilor prezentate la etapa III.

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 31 august 2021, și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră de natura a face imposibilă derularea.

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul societății MONDO CARIERE, la adresa: https://mondo-cariere.ro/concurs. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://mondo-cariere.ro/concurs.

Actualizarea și modificarea 

Ne rezervăm dreptul la modificarea sau actualizarea porțiunilor de text cuprinse în prezentul  Regulament în orice moment și fără vreo notificare prealabilă. Vizitați periodic pagina dedicată concursului pe site-ul societății MONDO CARIERE, la adresa: https://mondo-cariere.ro/concurs pentru a fi la curent cu modificările sau actualizările prezentelui Regulament.

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanelor câștigătoare.

Prezenții termeni și condiții generale trebuiesc interpretate în conformitate cu legislația română. Organizatorii au dreptul de a retrage, modifica sau completa regulile de participare la concursul  pe care îl organizează, de a schimba formatul, durata sau termenii concursului, ori de a amâna sau anula concursul. 

În cazul unor litigii apărute între Organizatorul Concursului și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.   

Prezentul regulament a fost modificat ultima oară la data de 01.03.2020